Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

2 Αυγούστου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 3η του μηνόςΑυγούστου του έτους 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την καθαριότητα των παραλιών

Η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω των συνεχιζόμενων ελλείψεων σε μόνιμο προσωπικό και της διαρκώς αυξανόμενης σχετικής ανάγκης λόγω εισόδου στην αιχμή της τουριστικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης