Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα Καλουδά .

11 Μαΐου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Ημερ. 11/05/2012
   ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                 Αρ.Πρωτ: 1544
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Τρίτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)      Συγκρότηση επιτροπής και ορισμός τέλους για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

2)      Ωράριο μουσικών οργάνων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

3)      Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

4)      Ανάθεση σε δικηγόρο της υπόθεσης Γεωργακοπούλου (Συμβούλιο Επικρατείας, εξώδικο, κ.α) με θέμα το έργο «Αποχέτευση και Βιολογικός Δήμου Αντιπάρου».

5)      Ανάθεση της δικαστικής διεκδίκησης του κτήματος στη θέση Μύλος μεταξύ Δήμου Αντιπάρου και των κληρονόμων Ιωάννη Μαρινάτου του Κωνσταντίνου σε δικηγόρο.

6)      Κατακύρωση της υπ΄αριθ. 19/4-5-2012Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για μία θέση πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου (κινητή καντίνα) .

7) Κατακύρωση της υπ΄αριθ. 30/4-5-2012 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής διαγωνισμού για την ενοικίαση οικοπέδου 2.000 τ.μ στη θέση Γαλανταριά .

8)      Αίτημα προέγκρισης άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.


                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


                                                ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ