Σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Δευτέρα 09/04/2012 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά

9 Απριλίου, 2012

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     Ημερ. 05/04/2012

       ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                  Αρ.Πρωτ: 1012

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Δευτέρα 09/04/2012 και ώρα 19.00 στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αντιπάρου έτους 2012

2) Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2012

                                        Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ