Πρόσκληση σε σύγκλησης δημοτικου συμβουλίου

10 Ιουνίου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 11η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2012

2. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού οικονομικού έτους 2013

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης