Πρόσκληση σε Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου

11 Μαΐου, 2018

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Τροποποίηση της υπ’αρ. 09/27-02-2018 απόφασης ΔΣ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας « Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού”

2.      Έγκριση ανάρτησης οικιστικών πυκνώσεων Δήμου Αντιπάρου, σύμφωνα με την παρ. 4, άρθρο 23 του Ν. 3889/2010

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης