Ορθή επανάληψη ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

11 Μαΐου, 2018

Ορθή επανάληψη

ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΤΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 8η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Aλλαγή οδικού χάρτη για το σχέδιο νόμου του ΥΠ.ΕΣ “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν του υπ΄αριθμ. 1537/27.4.2018 εγγράφου της ΚΕΔΕ
2. Λήψη απόφασης για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων
3. Έγκριση μετακινήσεως Δημάρχου
4. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης