Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τετάρτη 28-03-2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

23 Μαρτίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Ημερ.23/03/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αρ.Πρωτ.892
Τ.Κ 84007

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Σ Υ Ν Ε ΔΡ Ι Α Σ Η Σ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την Τετάρτη 28-03-2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Διάθεση πιστώσεων δαπανών οικονομικού έτους 2011.
2. Έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.
3. Οργάνωση εκδήλωσης 25ης Μαρτίου .
4. Προέγκριση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
5. Χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου από Αποκεντρωμένη Διοίκηση , και ιδίους πόρους.
6. Μετακινήσεις Δημάρχου, Αντιδημάρχου και Συμβούλου Δημάρχου.
7. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό τέλους χρήσης ελικοδρομίου.
8. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό τέλους πολιτικών γάμων.
9. Ανανέωση ετήσιων συνδρομών σε εφημερίδες για το έτος 2012.
10. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την προσαρμογή κανονιστικών ρυθμίσεων ύδρευσης βάση της ΠΟΛ 1242/2411.11.
11. Έγκριση Κανονιστικής Πράξης και διακανονισμού Π.Ο.Ε. οφειλών(Εφορεία – Ι.Κ.Α).
12. Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου.
13. Σύνθεση τουριστικής επιτροπής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ