Συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής

24 Απριλίου, 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ              Αντίπαρος 20/04/2018

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ: 994

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 24/04/2018  , ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών

ΘΕΜΑ 2Ο  : «Έγκριση δέσμευσης και διάθεση πίστωσης για την εισφορά στο δίκτυο αειφόρων νήσων Αιγαίου και Ιονίου (ΔΑΦΝΗ) για το έτος 2018».

ΘΕΜΑ 3Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μεταχειρισμένου φορτηγού οχήματος ανοικτού τύπου ανατρεπόμενου με γερανό, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ,εγκατάσταση και ενεργοποίηση ,εξοπλισμού συστήματος κεντρικής παρακολούθησης και απομακρυσμένου χειρισμού των αντλιοστασίων, δεξαμενών και γεωτρήσεων.»

ΘΕΜΑ 5Ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή συντήρησης και κλαδονομής  δέντρων –φυτών σε δημοτικούς χώρους.

ΘΕΜΑ 6Ο : «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ηλεκτρική εγκατάσταση ηλεκτροδότησης της γεώτρησης στην περιοχή Πρόδρομος Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 7Ο : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για εργασίες ελέγχου ισολογισμού κλεισίματος χρήσεων 2014-2015-2016-2017.

ΘΕΜΑ 8Ο : «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εφαρμογών λογισμικού και απομακρυσμένης υποστήριξης και επιτόπιας παρουσίας».

ΘΕΜΑ 9Ο : «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια της εφαρμογής λογισμικού του συστήματος «Διαύγεια ΙΙ»

ΘΕΜΑ 10Ο : «Λήψη απόφασης για ορισμό δικηγόρου προκειμένου να γνωμοδοτήσει  για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ. αρίθμ. 22ΤΜ/2018 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου.

ΘΕΜΑ 11Ο : «Αποδοχή ή μη της υπ.αριθμ.  ……………./2018 γνωμοδότησης για την άσκηση έφεσης κατά του αντιδίκου και της υπ.αρίθμ. 22ΤΜ/2018  απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σύρου».

ΘΕΜΑ 12Ο : «Έγκριση  δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αμοιβή δικαστικού επιμελητή για την επίδοση της υπ αριθμ. 41ΤΠ/2017 Απόφασης.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

            Αναστάσιος Δ. Φαρούπος