Πρόσκληση σε συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

29 Μαρτίου, 2018

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ την 29η του μηνός Μαρτίουτου έτους 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2018

2. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου (ΚΕΔΑ)

3. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου και του Δήμου Αντιπάρου περί “παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, ευπρεπισμού και μικροσυντηρήσεως ηλεκτροφωτισμού λιμανιών Αντιπάρου για το 2018”

4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επιχορήγησης και διάθεσης πίστωσης Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων

5. Αποδοχή ποσού 180.700 ευρώ από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους των Δήμων σε εκτέλεση της υπ’αρ. 6291/20-3-2018 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών

6. Αποδοχή ποσού 130.000 ευρώ στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Ενίσχυσης Δήμων «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών για συντήρηση και αναβάθμιση παιδικών χαρών

7. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών, διάρκειας δύο (2) μηνών

8. Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για το πρόγραμμα εκτέλεσης στην “καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2018”

9. Έγκριση πραγματοποίησης φιλοξενίας και διάθεση πίστωσης για δαπάνες φιλοξενίας στα πλαίσια του προγράμματος AquaNES

10. Επικύρωση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους κοινοχρήστων χώρων έτους 2018

11. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ( άρθρο 221, παράγρ. 11β)

12. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 ( άρθρο 221, παράγρ. 11β)

13. Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών δήμου Αντιπάρου

14. Ορισμός επιτροπής παραλαβής έργων ή εργασιών συντήρησης αξίας μέχρι 5869,41 €

15. Ορισμός επιτροπής ετήσιας κατάρτισης μητρώου αρρένων δήμου Αντιπάρου

16. Αιτήματα κατοίκων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης