Σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , τη Δευτέρα 30/01/2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά .

26 Ιανουαρίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Ημερ. 25/01/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                Αρ.Πρωτ: 228
           Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 

« περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , τη Δευτέρα 30/01/2012 και ώρα 19.00 μ.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2012

2. Ψήφιση-έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ