ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

1 Νοεμβρίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.       Λήψη απόφασης σχετικά με τη μεταφορά Ταμειακών Διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδας, σε εφαρμογή της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος” (ΦΕΚ 4/41/2015)

2.      Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του δήμου Αντιπάρου σε δράση ενεργειακής αναβάθμισης σύγχρονου οδοφωτισμού με χαρακτηριστικά δράσεων «έξυπνης πόλης (smart cities)», που προωθείται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

3.      ΄Eγκριση σύναψης διαβαθμιδικής  συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και  Δήμου  Αντιπάρου με τίτλο «Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια (β’ φάση) Δήμου Αντιπάρου» και εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της

4.      Έγκριση της υποβολής πρότασης του Δήμου Αντιπάρου με τίτλο«Ψηφιακός Ξεναγός Αρχαιολογικού Πάρκου Δεσποτικού με χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας» στην Πρόσκληση ΝΑΙΓ51 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου και εξουσιοδότηση του δημάρχου

5.      Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο «ψηφιακός ξεναγός πολιτιστικών διαδρομών Αντιπάρου με χρήση φορητών συσκευών» στην πρόσκληση με κωδικό ΝΑΙΓ 51 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου στον άξονα προτεραιότητας 1 και στην επιλεγμένη επενδυτική  προτεραιότητα 2γ («ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ  στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού  πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας») και εξουσιοδότηση του δημάρχου για υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Αντιπάρου για την υλοποίηση της παραπάνω δράσης

6.      Λήψη απόφασης για την επιλογή νέου μονίμου χώρου για την διεξαγωγή των δημοσίων συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

7.      Επικύρωση τροποποίησης εσωτερικού κανονισμού υπηρεσιών ΚΕΔΑ

8.       Επικύρωση τροποποίησης εσωτερικού κανονισμού προσωπικού ΚΕΔΑ

9.      Λήψη απόφασης για πολεοδόμηση ορισμένης – συγκεκριμένης περιοχής οικισμού Αντιπάρου

10.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αντιπάρου για τις τουριστικές εκθέσεις WTM (Λονδίνο), ΜΙΤΕ (Αθήνα), ERGO MARATHON EXPO (Αθήνα), GREEK TOURISM EXPO (Αθήνα) και PHILOXENIA (Θεσσαλονίκη)

11.   Λήψη απόφασης χορήγησης άδειας παράτασης μουσικών οργάνων

12.   Αιτήματα πολιτών

13.   Μετακινήσεις Δημάρχου

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης