Σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Κυριακή 30/10/2011 και ώρα 11.30 π.μ στην αίθουσα Καλουδά .

25 Οκτωβρίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Ημερ. 25/10/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                             Αρ.Πρωτ: .4415
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 

« περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου την Κυριακή  30/10/2011 και ώρα 11.30 π.μ στην αίθουσα Καλουδά για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1374/2011 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

2. Τροποποίηση σύστασης Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αντιπάρου σύμφωνα με το υπ αριθμ. 1375/2011 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

3. Οργάνωση τιμητικής εκδήλωσης στη μνήμη του κ. Καραγιαννιώτη Χρήστου.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ