Έκτακτη συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου.

12 Σεπτεμβρίου, 2017

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση κατεπείγουσας συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, παράγρ.5, Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση της υπ αρ. 139/2016 αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου περί τακτικού προγραμματισμού προσλήψεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρέπει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας το Δημ. Συμβούλιο να πάρει σχετική απόφαση, σύμφωνα με την εγκύκλιο 19/30-6-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης