ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

20 Μαΐου, 2017

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,

που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 24 η του μηνός Μαΐου του έτους 2017,

ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω

θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για καθορισμό τιμών για

απλή χρήση παραλιών

2. Λήψη αποφάσεως για εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή

προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής

Πολιτικής και Δήμου Αντιπάρου

3. Λήψη αποφάσεως περί εγκρίσεως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο λιμάνι

Αντιπάρου

4. Λήψη απόφασης για αποδοχή παραίτησης και ορισμό νέου Προέδρου

Κ.Ε.Δ.Α.

5. Αιτήματα πολιτών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης