Έκτακτο δημοτικό συμβούλιο

18 Ιουνίου, 2015

Αντίπαρος 17 Ιουνίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.: 1362/176-2015

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67, παράγρ.5 του Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στην έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.          Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

2.         Επανακαθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα μετά το υπ’ αρ.11019/2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης

3.         Ενημέρωση και λήψη απόφασης για έκδοση ψηφίσματος και άλλες δράσεις στο υπ’ αρ.22621/90 της Διοίκησης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου

4.        Παράταση σύμβασης διμηνιτών εργατών καθαριότητας ως το τέλος του 2015

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω: 

1. Παρέλευσης της καθορισμένης προθεσμίας χορήγησης προέγκρισης από μέρους του Δήμου,

2. Επίσπευσης της διαδικασίας πρόσληψης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, και 

3. Ανάγκης άμεσης αποκατάστασης της αρρυθμίας που προκαλείται στο ΕΣΥ των νησιών του Αιγαίου, ιδιαίτερα των μικρών και γεωγραφικά απομονωμένων, εντόςτης τουριστικής περιόδου,

4. Λήξης σύμβασης εργατών καθαριότητας,

αντίστοιχα

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης