Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

12 Ιανουαρίου, 2015

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 16ητου μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Συμπληρωματική απόφαση για το σχέδιο του προϋπολογισμού 2015 σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 101175/2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.
ΘΕΜΑ 2ο :  Συμπληρωματική απόφαση για την έγκριση του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2015

Ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης