Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

27 Δεκεμβρίου, 2014

Αντίπαρος 24 Δεκεμβρίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.: 4992

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης