Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

7 Νοεμβρίου, 2014

Αριθ’ Πρωτ:      4546 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 12 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων χρήσης δημοτικού νεκροταφείου για το έτος 2015
ΘΕΜΑ 2ο :  Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2015.
ΘΕΜΑ 3ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών καθαριότητας.
ΘΕΜΑ 4ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού ανταποδοτικών τελών ύδρευσης
ΘΕΜΑ 5ο :   Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί εγκρίσεως αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Αντιπάρου δια το Γ’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2014.
ΘΕΜΑ 6ο :   Επικύρωσης απόφασης της οικονομικής επιτροπής α) για τον αριθμό θέσεων υπαίθριου, υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου, και β) καθορισμός τρόπου είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση, σε εφαρμογή του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τ. Α’).
ΘΕΜΑ 7ο :   Επικύρωση της υπ’ αριθμ’ 11/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση Α’ λογαριασμού του έργου Οριστική μελέτη αποκατάστασης ΧΑΔΑ στη θέση Προφήτης Ηλίας»
ΘΕΜΑ 8ο :   Αιτήματα πολιτών.
ΘΕΜΑ 9ο :   Έγκριση αιτήματος αναδόχου εταιρείας του έργου Αποχέτευση Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 10ο :   Καθορισμός ανώτατου ποσοστού τρικύκλων ή τετράκυκλων οχημάτων επιχειρήσεων εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ.εκ. χωρίς οδηγό.
ΘΕΜΑ 11ο:   Λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση προβλημάτων στις δημοτικές παιδικές χαρές.
ΘΕΜΑ 12ο :Έγκριση υλοποίησης και Αποδοχή Χρηματοδότησης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Αντιπάρου».
ΘΕΜΑ 13ο :Υπογραφή σύμβασης για την Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών, Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού, Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών ειδών.
ΘΕΜΑ 14ο:Αποδοχή χρηματοδοτήσεων για λειτουργικές δαπάνες, επισκευές, και συντηρήσεις σχολείων

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης