Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

11 Οκτωβρίου, 2014

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Αντίπαρος 10 Οκτωβρίου 2014

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                        Αριθ’ Πρωτ: 4287

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10).

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΚΑΛΟΥΔΑ» την 14 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης (άρθρο 70§1 ν. 3852/2010)
ΘΕΜΑ 2ο:  Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης. (Κ.Ε.Δ.Α.)
ΘΕΜΑ 3ο :Ψήφιση κανονισμού βοσκοτόπων.
ΘΕΜΑ 4ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού μισθωμάτων βοσκήσιμων εκτάσεων.
ΘΕΜΑ 5ο :   Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τελικού –  Τακτοποιητικού) του έργου «Ανακατασκευή επικίνδυνων ελαττωματικών εργασιών οδοστρωσίας στο οδικό τμήμα «Περιφερειακή οδός Αντιπάρου» του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Κοινότητας Αντιπάρου»
ΘΕΜΑ 6ο :    Έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (Π2/2013)»
ΘΕΜΑ 7ο :   ΈΠρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)γκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής του τμήματος της προμήθειας «Προμήθεια δομικών υλικών (Π2/2014)», η οποία είχε κατακυρωθεί στην εταιρεία με την επωνυμία «Κοντογιώργης ΑΕ».
ΘΕΜΑ 8ο :   Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2014 μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατεπείγουσα προμήθεια υλικών εργοταξιακής σήμανσης λόγω επικείμενου κινδύνου.
ΘΕΜΑ 9ο :   Καθορισμός παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από Δημοτικούς Υπαλλήλους
ΘΕΜΑ 10ο :   Συγκρότηση επιτροπών μετά από κλήρωση.
ΘΕΜΑ 11ο :   Αίτημα ΚΑΡΑΤΖΑ Γεωργίου του Χρήστου για παροχή υδροδότησης.
ΘΕΜΑ 12ο :   Αποδοχή ενοικίων Ιατρείου Αντιπάρου από 01/10/2013 – 30/06/2014
ΘΕΜΑ 13ο :   Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για το τέλος χρήσης ελικοδρομίου.
ΘΕΜΑ 14ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους για τη χρήση του ελικοδρομίου.
ΘΕΜΑ 15ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού δικαιολογητικών και τέλους για τη διενέργεια πολιτικών γάμων.
ΘΕΜΑ 16ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τιμών συντελεστή ΤΑΠ και ζωνών περιοχών Δήμου Αντιπάρου.
ΘΕΜΑ 17ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τιμών για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού έτους 2015.
ΘΕΜΑ 18ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τιμών  κοινόχρηστων χώρων έτους 2015.
ΘΕΜΑ 19ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους διαμονής παρεπιδημούντων.
ΘΕΜΑ 20ο :Επικύρωση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού τέλους ακαθάριστων εσόδων Ν.2539/4.12.1997.
ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα.
ΘΕΜΑ 22ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έγκριση λειτουργίας υφιστάμενης δραστηριότητας «Τουριστικής κατασκήνωσης Γ΄ τάξης – δυναμικότητας 100 σκηνών (300 ατόμων), ιδιοκτησίας κ. Θεολόγου Καλάργυρου στη θέση «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήρης Σκούρτης