Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ, την 04-07-2014

26 Ιουνίου, 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                Ημερ. 30-06-2014

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                             Αρ. Πρωτ:2560

                   Τ.Κ 84007                                                                                                                           

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 111 του Ν 3463/2006 « περί του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» και τον Ν.3852/2010 σας προσκαλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου , την 04-07-2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 19:00 μ.μ  στην αίθουσα  Καλουδά  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013 Δήμου Αντιπάρου ».

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ