Απόφαση για εξουσιοδότηση υπογραφής

9 Μαρτίου, 2015

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου λαμβάνοντας υπόψη :

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 88 «Εξουσιοδότηση υπογραφών» του Ν.3463/2006 [ΦΕΚ.114/Α’/8- 6-2006] «Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» και την σχετική επ’ αυτού νομολογία του (ΣτΕ 1954/2000, 1956/2000 Ολ.), (άρθρα 1-3 του ν. 301/1976) (Σημ: βλ. άρ. 5 και 8 του Ν. 3469/2006), (ΣτΕ 716/2000, βλ. και 2949/1998, 1327/1995 και αντ. 641/1995), (ΣτΕ 4470/ 2005, 1417/ 2004, 5797/ 1996).
  2. Την αριθ: ΥΠΕΣ εγκ.24/16670/30.04.2008 Μείωση των υπογραφών στις διοικητικές πράξεις και τα διοικητικά έγγραφα.
  3. Το άρθρο 59 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονικής Αυτοδιοίκησης & Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ.87 Α).
  4. Την αριθ: 120/2014 πράξη του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Σύρου, με την οποία επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών της 18ns Μαΐου 2014 για το Δήμο Αντιπάρου..
  5. Τα από: 31/08/2014  πρακτικά ορκωμοσίας των Μελών της νέας Δημοτικής Αρχής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτουμε- εξουσιοδοτούμε την υπογραφή, «αντί εμού με εντολή μου»:

α) Στον κ. Σκούρτη Σωτήριο του Γρηγορίου

β) Στον. Κ. Τριαντάφυλλο Αρτέμιο του Κωνσταντίνου

για το Διάσημα από 10/03/20105 έως 13/03/2015

Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευτεί στους χώρους ανακοινώσεων του, καθώς επίσης να κοινοποιηθεί στους εξουσιοδοτούμενους. Να κοινοποιηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΦΑΡΟΥΠΟΣ Δ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ