7 Νοεμβρίου, 2014
Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/ 2014, ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ