Απόφαση: “Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου”

21 Οκτωβρίου, 2014

ΘΕΜΑ: «Αποδοχή παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου»                                    

Απόφαση…249……

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου Έχοντας υπόψη:

  1.     Τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.»
  2.     Το από 31/08/2014 πρακτικό ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής.
  3. Τη με αριθμόν πρωτ. 4348/17/10/2014 δήλωση παραίτησης του κ Λεβεντάκη Ιωάννη  του Εμμανούηλ από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου.

Αποφασίζει

Αποδέχεται την παραίτηση του Λεβεντάκη Ιωάννη  του Εμμανούηλ από το αξίωμα του δημοτικού συμβούλου.

                                                                                                         Με Τιμή

                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

                                                                                            ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δ. ΦΑΡΟΥΠΟΣ