ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013

22 Φεβρουαρίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 02/2013

Στην Αντίπαρο σήμερα την 22 του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Καλουδά , ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 144/18-01-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
ΘΕΜΑ: «Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος έτους 2013».
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Λεβεντάκη Ιωάννη, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση κ.Φαρούπο Κωνσταντίνο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 13 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ
3. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ
4. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
5. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
6. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
7. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
8. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
10. ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
11. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παλαιολόγου Άννα πρακτικογράφος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Αριθ. Απόφασης 04/22-01-2013
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος στη συνεδρίαση κ. Φαρούπος Κωνσταντίνος είπε τα εξής:

Θέτω υπόψη σας την εισήγηση της οικονομικής επιτροπής σύμφωνα με την υπ αριθ. 02/22-00-2013 απόφαση της για το σχέδιο κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος το οποίο έχει ως εξής:
Α)ΕΣΟΔΟ Από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ 153.600,00€


ΚΑΤΑΝΟΜΗ:
 

1) Μελέτη Δημοτικού γκαράζ 22.600,00€

2)Τοπογραφική αποτύπωση Οικισμού Αγ.Γεωργίου 41.000,00€

3)Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την 45.000,00€
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Αγ.Γεωργίου

4)Μελέτη Δημοτικού καταστήματος 45.000,00€


ΣΥΝΟΛΟ 153.600,00 €

Β)ΕΣΟΔΟ:Έκτακτα Ειδικευμένα 175530,48€

ΚΑΤΑΝΟΜΗ:


β) Έκτακτα Ειδικευμένα (Δημ. Επενδύσεων)

1)Αλλαγή δικτύου ύδρευσης 65.000,00€

2)Προμήθεια υλικών και σωληνώσεων για το δίκτυο ύδρευσης 15.000,00€

3)Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για 10.000,00€
τις μόνιμες εγκατ.ύδρευσης
4)ΣΧΟΟΑΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 132.000,00) * 10.000,00€

5) Για το Δημοτικό Γκαράζ 40.000,00€

6) Θεομηνίες –Τοιχεία αντιστήριξης 25.530,48€

7) Για τοπογραφική μελέτη Αιγιαλού 10.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 175.530,48€

Γ)ΣΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


ΕΣΟΔΟ: Από Κετρικοί αυτοτελούς πόροι από Σατα & Πρόγραμμα επενδύσεων: 388.821,91€


ΚΑΤΑΝΟΜΗ :

Επέκταση Δημοτικού φωτισμού 46.836,16

Αφαλατώσεις 39.440,00

Ασφαλτόστρωση Περιφερειακού δρόμου 16.696,00

Συντήρηση αγροτικών οδών 31.254,87

Κατασκευή νησίδας –πάρκου 43.000,00

Βελτίωση οδόσημανσης –Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 20.000,00

ΣΧΟΟΑΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 132.000,00) 25.000,00

Αντικατάσταση Υδρομετρητών 35.000,00

Αντικατάσταση μόνωσης σχολικών κτιρίων 30.000,00

Έργο αναδιαμόρφωσης & επέκτασης δημοτικού 15.000,00
Καταστήματος

Ανάπλαση περιοχής Σιφνέικου Γιαλού & ανάδειξη παραλίας 48.894,00

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού 15.000,00
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Γυμνασίου 7.000,00
Κατασκευή πέργκολας Γυμνασίου Αντιπάρου 5.000,00

Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων αλεξικεραύνων 10.000,00


ΣΥΝΟΛΟ 388.821,91€

Δ)Εσοδο:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη από το Ταμείο Συνοχής 877,126.96€
Κατανομή:

Οριστική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης για την Αποκατάσταση
του ΧΑΔΑ στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δήμου Αντιπάρου 15.373,12

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση στη θέση «Προφήτης Ηλίας»
Δήμου Αντιπάρου 144.504,22

Περιβαλλοντική μελέτη για την εγκατάσταση αποθήκευσης και
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αντιπάρου 9.217,62

Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και
τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού 24.600,00
μεταφόρτωσης των απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αντιπάρου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αποθήκευσης και
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αντιπάρου 371.200,00

Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και
τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 24.600,00

Προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης των ΑΣΑ του Δήμου Αντιπάρου 249.632,00

Παροχή υπηρεσιών Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 38.000,00

(Α)+(Β)+(Γ)+(Δ)=1.595.079,35€
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πατέλης Αντώνης ζήτησε διευκρινήσεις από τον κ. Δήμαρχο σχετικά με το ποσό των 65.000 ευρώ που έχει προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα για την αλλαγή δικτύου ύδρευσης.
Το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος απάντησε στον δημοτικό σύμβουλο λέγοντας ότι τα χρήματα αυτά τα προβλέπουμε για διάφορες ζημιές που θα προκύψουν μέσα στο χρόνο. Ειδικά τώρα με το έργο της αποχέτευσης θα προκύψουν και άλλες ζημιές και για αυτές επιβαρυνόμαστε εμείς.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Βασιλόπουλος ο οποίος είπε ότι η μελέτη της αποχέτευσης προβλέπει την αποκατάσταση των ζημιών και ο εργολάβος του έργου είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει κάθε ζημιά που θα προκύψει (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) . Δεν προβλέπει όμως όπως εσείς μας είχατε καθησυχάσει την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης παρόλο που συνέχεια το λέτε και τελευταία είπατε ότι ήδη ξεκίνησε η αντικατάσταση του .Δεν έχει συμβεί πουθενά κάτι τέτοιο , όπου υπήρξε βλάβη επισκευάστηκε και σε συζήτηση που είχε με το μηχανικό της εταιρείας και το μηχανικό του δήμου δεν προβλέπεται καμία αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης . Δεν έχει καμία τέτοια υποχρέωση . Η υποχρέωση του είναι σε περίπτωση βλαβών να κάνει την αντικατάσταση.
Το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος απαντώντας στον δημοτικό σύμβουλο κ. Βασιλόπουλο είπε τα εξής: Σύμφωνα με τη μελέτη προβλέπεται να αλλαχθούν 1600 με 1700 περίπου μέτρα αμιαντοσωλήνα άρα ο εργολάβος έχει την υποχρέωση αυτή .Όπου υπάρχει σίδερο και αμίαντος θα αλλαχθούν. Ήδη με τις δύο προηγούμενες κοινοτικές αρχές είχε γίνει μερική αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης άρα τα κομμάτια αυτά δεν θα αλλαχθούν γιατί έχουν ήδη αποκατασταθεί. Όμως όλος ο κεντρικός δρόμος μέχρι και την οικεία του Κωνσταντίνου Βιάζη στην Αγία Παρασκευή θα αλλαχθεί. Δυστυχώς σχέδια ύδρευσης του χωριού που περνάνε οι σωλήνες ύδρευσης δεν υπάρχουν όμως ξέρουμε από τους υδραυλικούς που έχουν εργαστεί στο δήμο που βρίσκονται. Είναι υποχρέωση του εργολάβου να γίνει αντικατάσταση του δικτύου όπου υπάρχει αμιαντοσωλήνα.
Στη συνέχεια ο κ. Βασιλόπουλος προτείνει να γίνει ένα συμβούλιο (παλιό αίτημα του κ.Σκούρτη) με τους μηχανικούς του έργου ώστε να μας ενημερώσουν σχετικά με το έργο και την αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα.
Ο δήμαρχος απάντησε ότι στη σύμβαση τους αναγράφεται η αντικατάσταση του αμιαντοσωλήνα και θα το εκτυπώσει προκειμένου να το δουν οι σύμβουλοι.
Ο κ.Βασιλόπουλος μετά την τοποθέτηση του κ. Δημάρχου αναρωτήθηκε γιατί βάζουμε 65.000 ευρώ για αλλαγή δικτύου ύδρευσης καθώς και 15.000 ευρώ για προμήθεια υλικών και σωληνώσεων για το δίκτυο ύδρευσης συνολικού ποσού 80.000 ευρώ αφού συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη ; Ποιο δίκτυο θα αλλάξουμε, γιατί δεν βάζαμε το ποσό αυτό σε ένα άλλο έργο; Στο περσινό τεχνικό πρόγραμμα είχαμε προβλέψει 100.000 ευρώ για αλλαγή δικτύου ύδρευσης και δεν ξοδέψαμε ούτε ένα ευρώ.
Ο δήμαρχος απαντάει ότι ακόμα έχουμε υπόλοιπα από βλάβες στην ύδρευση που είχαν γίνει .
Ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βασιλόπουλος Ιωάννης θα ήθελε να κάνει κάποιες επισημάνσεις. Είναι γεγονός ότι τα τεχνικά προγράμματα των δύο προηγούμενων ετών εκτελέστηκαν πλημμελώς, μη απορροφώντας μεγάλο μέρος των ιδίων πόρων. Και αν για το έτος 2011, υπάρχουν τα ελαφρυντικά του πρώτου έτους της δημαρχιακής θητείας και της σχετικής προσαρμογής , αλλά και των προβλημάτων που προέκυψαν , λόγω Καλλικράτη, για το δεύτερο έτος, δηλαδή το 2012, δεν υπάρχουν ελαφρυντικά.
Στα τεχνικά προγράμματα των δύο προηγούμενων ετών , εύκολα μπορούμε ν α διαπιστώσουμε ότι δεν εκτελέστηκαν όχι μόνο μεγάλα αλλά ούτε και μικρά έργα. Ένας σημαντικός λόγος , μη εκτέλεσης μικρών έστω έργων, είναι και το γεγονός ότι αυτά δεν πραγματοποιήθηκαν από δική σας αδυναμία.
Επειδή ως παρούσα δημοτική Αρχή έχετε χαμηλώσει υπερβολικά τον πήχη των προσδοκιών , όσον αφορά την υλοποίηση διαφόρων έργων, σας επισημαίνουμε ότι ο μόνος χρόνος που σας απομένει να υλοποιήσετε ένα στοιχειωδώς αξιοπρεπές τεχνικό πρόγραμμα είναι το 2013, απορούμε όμως γιατί δεν υπάρχουν, στο τεχνικό πρόγραμμα έργα όπως η αξιοποίηση του αρχαιολογικού χώρου στο Δεσποτικό, έργο που θα αναβαθμίσει κατά πολύ την τουριστική μας αγορά, η υπογειοποίηση του δικτύου της ΔΕΗ, εντός του οικισμού , που θα αναβαθμίσει την αισθητική αλλά και την τουριστική μας εμφάνιση, ακόμη απορούμε γιατί αφαιρέθηκε φέτος το έργο της αναβάθμισης της παραλίας του Αγίου Σπυρίδωνα και τελευταία γιατί δεν συμπεριλαμβάνεται κάποιο έργο που να αφορά το ναυταθλητισμό , αφού όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο σύλλογος που δραστηριοποιείται στο νησί μας έχει πετύχει, σε πανελλήνιο επίπεδο, αξιοζήλευτες επιδόσεις.
Η παράταξη μας εκτιμά ότι το κόστος υλοποίησης των έργων αυτών είναι μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του δήμου.
Δυστυχώς διαπιστώνουμε ότι το τεχνικό πρόγραμμα για το 2013, είναι δραστικά κουτσουρεμένο , καθαρά διαχειριστικό και δεν λύνει σε καμία περίπτωση ουσιώδη προβλήματα της καθημερινότητας των συμπολιτών μας , εκτός του ενταχθέντος έργου στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που αφορά την αποκατάσταση του πρώην ΧΑΔΑ.
Παρόλα αυτά ο συνδυασμός μας ψηφίζει το τεχνικό πρόγραμμα του 2013 γιατί με την απόφαση μας αυτή ίσως δώσουμε τη δυνατότητα στους πολίτες να κερδίσουν κάτι, εφόσον κάποιο από τα ενταγμένα έργα υλοποιηθεί και δεν μείνει απλά στα χαρτιά όπως συνέβη και τα προηγούμενα χρόνια.
Το λόγο πήρε ο κ. Δήμαρχος ο οποίος απαντώντας στον κ. Βασιλόπουλο είπε τα εξής:
Πρώτον όσο αφορά το δεσποτικό σας πληροφορώ ότι υπάρχει ένα ιδιοκτησιακό πρόβλημα και είναι δύσκολο να ενταχθεί σε κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για να πάρουμε χρηματοδότηση. Δεύτερον δεν έχει βγει κανένα πρόγραμμα για να εντάξουμε το Δεσποτικό σε πρόγραμμα. Τρίτον δεν υπάρχει καμία ωρίμανση και τέταρτο Θα προχωρήσουμε σε μία μελέτη για το δεσποτικό σε συνεννόηση με τον κ. Κουράγιο και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έρθει προς ψήφιση στο δημοτικό συμβούλιο έτσι ώστε αν ανοίξει κάποιο πρόγραμμα να κατατεθεί η μελέτη και να είναι ώριμη ώστε να πάρουμε τη χρηματοδότηση.
¨Οσο αφορά τον Άγιο Σπυρίδωνα γιατί δεν τον έχουμε φέτος στο τεχνικό πρόγραμμα είναι γιατί το φετινό τεχνικό πρόγραμμα είναι αρκετά μαζεμένο λόγω έλλειψης χρημάτων ,δεν έρχονται τα χρήματα που θα θέλαμε να έχουμε έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε και αυτό το έργο . Τα προηγούμενα χρόνια το είχαμε βάλει στο τεχνικό μας πρόγραμμα όμως προέκυψαν άλλες ανάγκες και απορροφήθηκαν τα χρήματα αυτά. Για το ναυταθλητισμό που δεν είναι κάτι άλλο από το Ναυτικό όμιλο και έχουμε ενημερώσει και παλαιότερα σε δημοτικά συμβούλια και είναι ενημερωμένο και το Προεδρείο του Ναυτικού Ομίλου έχουν έρθει έχουν δει τα τοπογραφικά και τολμώ να πω ότι τα προηγούμενα 30 χρόνια καμία κοινοτική αρχή δεν είχε δώσει ουδεμία δραχμή στο Ναυτικό ¨Όμιλο. Σήμερα εμείς έχουμε προβλέψει στην ΚΕΔΑ να πληρωθούν οι δάσκαλοι του ναυτικού ομίλου με το ποσό των 8.000 ευρώ και ήδη έχει ενημερωθεί το προεδρείο του Ομίλου .
Ο δήμος έχει προχωρήσει και έχει κάνει τοπογραφικό εκατό στρεμμάτων στις Γαλανταριές από την αριστερή πλευρά ,πήρε αδειοδότηση για το τοπογραφικό αυτό από την Περιφέρεια ,πήρε την έγκριση ότι δεν είναι δασικό για να μπορέσει να οικοδομήσει και τώρα προχωράμε στις διαδικασίες για οικοδομική άδεια 100 τ.μ η οποία θα παραχωρηθεί προς χρήση με ένα κομμάτι γης στο ναυτικό όμιλο έτσι ώστε ο ναυτικός όμιλος με προσφορές που θα μαζέψει να κτίσει ένα κτίριο.
Αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα βοηθηθεί ο ναυτικός όμιλος με χρηματικά ποσά με την εξέλιξη του κτιρίου αυτού. Έχω δεσμευτεί ότι με την λειτουργία της ΚΕΔΑ θα πληρώνουμε τους δασκάλους του ναυτικού ομίλου με το ποσό των 8.000 ευρώ κάθε χρόνο. Μακάρι να διοικούσαμε τις γαλακτερές εποχές που τρέχανε τα προγράμματα και δεν τα εκμεταλλεύτηκε κανείς.
Όσο αφορά τη Δ.Ε.Η το πρώτο έτος που διοικήσαμε, στο πρώτο τεχνικό πρόγραμμα ήταν η υπογειοποίηση καλωδίων για 200 μέτρα βάση του προγράμματος της ΔΕΗ με προϋπολογισμό 300.0000 ευρώ και 50% χρηματοδότηση. Ο Δήμος μας έπρεπε να πληρώσει 20.000 ευρώ για τη σύνταξη μελέτης όμως το πρόγραμμα δεν λειτούργησε λόγω της Δ.Ε.Η διότι δημιουργήθηκαν 4 εταιρείες και το πρόγραμμα δεν προχώρησε.
Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στο δημοτικό σύμβουλο κ. Σκούρτη ο οποίος είπε ότι αν εξαιρέσει κανείς από το τεχνικό πρόγραμμα την Δ΄ ενότητα (Αποκατάσταση ΧΑΔΑ –Προφήτη Ηλίας) που αναμφίβολα πρόκειται για σημαντικό έργο για τν την αειφορία του νησιού τα υπόλοιπα είναι επί το πλείστον ( σε ποσοστό 75%) μεταφερόμενα ποσά από πέρυσι.
¨Όπως είχαμε πει και πέρυσι θα ήταν πιο ολοκληρωμένο το Τεχνικό πρόγραμμα αν υπήρχε μια προγενέστερη συζήτηση διαβούλευση με συμβούλους και πολίτες, πριν την κατάρτιση του και τη συζήτηση του προς ψήφιση σήμερα.
Μετά τα ανωτέρω το δημοτικό συμβούλιο αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει το τεχνικό πρόγραμμα οικονομικού έτους 2013το οποίο έχε ως εξής:
Α)ΕΣΟΔΟ Από το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑ 153.600,00€


ΚΑΤΑΝΟΜΗ:
 

1) Μελέτη Δημοτικού γκαράζ 22.600,00€

2)Τοπογραφική αποτύπωση Οικισμού Αγ.Γεωργίου 41.000,00€

3)Οριστική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την 45.000,00€
Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Αγ.Γεωργίου

4)Μελέτη Δημοτικού καταστήματος 45.000,00€


ΣΥΝΟΛΟ 153.600,00 €

Β)ΕΣΟΔΟ:Έκτακτα Ειδικευμένα 175530,48€

ΚΑΤΑΝΟΜΗ:


β) Έκτακτα Ειδικευμένα (Δημ. Επενδύσεων)

1)Αλλαγή δικτύου ύδρευσης 65.000,00€

2)Προμήθεια υλικών και σωληνώσεων για το δίκτυο ύδρευσης 15.000,00€

3)Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για 10.000,00€
τις μόνιμες εγκατ.ύδρευσης
4)ΣΧΟΟΑΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 132.000,00) * 10.000,00€

5) Για το Δημοτικό Γκαράζ 40.000,00€

6) Θεομηνίες –Τοιχεία αντιστήριξης 25.530,48€

7) Για τοπογραφική μελέτη Αιγιαλού 10.000,00€

ΣΥΝΟΛΟ 175.530,48€

Γ)ΣΑΤΑ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ


ΕΣΟΔΟ: Από Κετρικοί αυτοτελούς πόροι από Σατα & Πρόγραμμα επενδύσεων: 388.821,91€


ΚΑΤΑΝΟΜΗ :

Επέκταση Δημοτικού φωτισμού 46.836,16

Αφαλατώσεις 39.440,00

Ασφαλτόστρωση Περιφερειακού δρόμου 16.696,00

Συντήρηση αγροτικών οδών 31.254,87

Κατασκευή νησίδας –πάρκου 43.000,00

Βελτίωση οδόσημανσης –Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις 20.000,00

ΣΧΟΟΑΠ (ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 132.000,00) 25.000,00

Αντικατάσταση Υδρομετρητών 35.000,00

Αντικατάσταση μόνωσης σχολικών κτιρίων 30.000,00

Έργο αναδιαμόρφωσης & επέκτασης δημοτικού 15.000,00
Καταστήματος

Ανάπλαση περιοχής Σιφνέικου Γιαλού & ανάδειξη παραλίας 48.894,00

Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δημοτικού 15.000,00
Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Γυμνασίου 7.000,00
Κατασκευή πέργκολας Γυμνασίου Αντιπάρου 5.000,00

Προμήθεια και Εγκατάσταση νέων αλεξικεραύνων 10.000,00


ΣΥΝΟΛΟ 388.821,91€

Δ)Εσοδο:Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον –Αειφόρος Ανάπτυξη από το Ταμείο Συνοχής 877,126.96€
Κατανομή:

Οριστική μελέτη και Τεύχη Δημοπράτησης για την Αποκατάσταση
του ΧΑΔΑ στη θέση «Προφήτης Ηλίας» Δήμου Αντιπάρου 15.373,12

Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση στη θέση «Προφήτης Ηλίας»
Δήμου Αντιπάρου 144.504,22

Περιβαλλοντική μελέτη για την εγκατάσταση αποθήκευσης και
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αντιπάρου 9.217,62

Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και
τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού 24.600,00
μεταφόρτωσης των απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αντιπάρου

Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αποθήκευσης και
μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ) Αντιπάρου 371.200,00

Παροχή υπηρεσιών για την σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και
τευχών δημοπράτησης για την προμήθεια εξοπλισμού
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης 24.600,00

Προμήθεια εξοπλισμού και μηχανημάτων ανακύκλωσης και
κομποστοποίησης των ΑΣΑ του Δήμου Αντιπάρου 249.632,00

Παροχή υπηρεσιών Ενημέρωσης – Ευαισθητοποίησης 38.000,00

(Α)+(Β)+(Γ)+(Δ)=1.595.079,35€

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 04/2013 .
Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ
ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ