ΘΕΜΑ: «Έκφραση διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου ».

25 Αυγούστου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

   ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 16/2011

Στην Αντίπαρο σήμερα την 23 του μηνός Αυγούστου , του έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αντιπάρου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στα γραφεία του Δήμου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 3663/19-08-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

ΘΕΜΑ: «Έκφραση διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου ».

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Λεβεντάκη Ιωάννη, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 13 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 12 μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                     ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

2. ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ                        

3. ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ

4. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

6.                                                                    ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

7. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

8. ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ

9. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

10.ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

11 ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

12.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

13.ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                       

                                                                    (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και

                                                                         προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Παλαιολόγου Άννα πρακτικογράφος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

Κατά τη συζήτηση του θέματος η δημοτική σύμβουλος Μαριάνου Φιλοθέη είναι παρούσα .

Αριθ. Απόφασης 94/23-08-2011

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Προεδρεύων στην συνεδρίαση κ. Φαρούπος κάλεσε τον κ. Δήμαρχο να εισηγηθεί του θέματος:

Ο Δήμαρχος έκανε μια συνοπτική ενημέρωση στο σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου για τη μέχρι σήμερα υλοποίηση των έργων του Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου προς το Δήμο Αντιπάρου.

Μεταξύ άλλων κατέληξε ότι δεν έχει υλοποιηθεί κανένα έργο από τα ήδη προγραμματισμένα του Λιμενικού Ταμείου προς την Αντίπαρο, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και πιέσεις από την παρουσία του στο Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου.

Στη συζήτηση ήταν παρόν και το άλλο μέλος του Συμβουλίου ο κ. Χανιώτης ο οποίος τάχθηκε υπέρ της εισήγησης του κ. Δημάρχου.

Στη συνέχεια γίνεται διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του δημοτικού συμβουλίου και το δημοτικό συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

            Εκφράζει τη διαμαρτυρία του προς το Διοικητικό Συμβούλιο δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου για τη μη υλοποίηση κανενός έργου από το τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό προς το Δήμο Αντιπάρου.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  94/2011  

Σε επιβεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.

Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη

 ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ                    ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ

                                                                  ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ

                                                               ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                                                               ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ                                                                                  

                                                               ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

                                                               ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                                  

                                                               ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                    

                                                               ΠΑΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

                                                               ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

                                                               ΣΦΑΛΑΓΚΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ