Αποφάσεις 45/46/47/2011 Δημοτικού Συμβουλίου

12 Απριλίου, 2011

ΘΕΜΑ: «Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή στην επιτροπή της Δ.Ο.Υ Πάρου του άρθρου 41 του Ν.1249/1982».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει τακτικό μέλος για τη σύσταση της επιτροπής του άρθρου 41 του Ν. 1249/82(Α΄43) τη δημοτική σύμβουλο Βιάζη Ελένη του Αντωνίου, με αντικαταστάτη το δημοτικό σύμβουλο Φαρούπο Κωνσταντίνο του Ιωάννη.

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/2011 

ΘΕΜΑ: «Ορισμός αυτοτελών οικισμών Δήμου Αντιπάρου».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Ορίζει αυτοτελούς οικισμούς του Δήμου Αντιπάρου τους κάτωθι:

 1. Αντίπαρος
 2. Άγιος Γεώργιος, ο
 3. Δεσποτικό,το (νησίς)
 4. Διπλό, το (νησίς)
 5. Κάβουρας, ο (νησίς)
 6. Κάμπος,ο
 7. Ρευματονήσι,το (νησίς)
 8. Στρογγυλή,η (νησίς)
 9. Σωρός,ο
 10. Τσιμηντήρι,το (νησίς)
 11. Φειρά,τα (Επί της νήσου Φειρών)

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 46/2011 

ΘΕΜΑ: ANΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αντιπάρου του τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση των παραπάνω αναγκών, σύμφωνα με την αριθ. Πρωτ1058/07-04-2011 εισήγησή της οικονομικής υπηρεσίας ως εξής:

A.Τις μεταφορές πιστώσεων στο αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού, ως εξής:

 1. Από τον Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 0461 με τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80).» να μεταφερθεί ποσό  35.000,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή μεταφέρθηκαν τα έσοδα κοινόχρηστων χώρων του Λιμανιού από το Λιμενικό ταμείο στον Δήμο μας
 1. – Από τον Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 2119.    με τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80).ΠΟΕ χρήσης» να μεταφερθεί ποσό 10.000,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού, επειδή μεταφέρθηκαν τα έσοδα κοινόχρηστων χώρων του Λιμανιού από το Λιμενικό ταμείο στον Δήμο μας .
 1. Από τον Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 0432.   με τίτλο «Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων κ.λ.π. να μεταφερθεί ποσό 155.000,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού.
 1. Από τον Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 1411.003 με τίτλο «Xορηγίες και δωρεές για το σπήλαιο» να μεταφερθεί ποσό 20.000,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού.
 1. Από τον Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 1211.010 με τίτλο «έσοδα από σύμβαση με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση «να μεταφερθεί ποσό 15.000,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού.
 1. Από τον Κ.Α ΕΣΟΔΩΝ 0461   με τίτλο «Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80)» να μεταφερθεί ποσό 20.000,00 ευρώ στο αποθεματικό του δημοτικού προϋπολογισμού.

Β. Επίσης,Προτείνονται οι ακόλουθες μεταφορές πιστώσεων από το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που δεν είχαν προβλεφθεί:

 1. Μεταφορά ποσού 11089,90 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00-6056.001 με τίτλο «Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ»
 1. Μεταφορά ποσού 3863,30 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00-6056.002 με τίτλο «Ετήσια εισφορά στο ΤΠΥΔΥ»
 1. Μεταφορά ποσού 981,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00-6722 με τίτλο «Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου»
 1. Μεταφορά ποσού 4908,50 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 00-6723  με τίτλο «Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54»
 1. Μεταφορά ποσού 7000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 20-6112. με τίτλο «Αμοιβές Τεχνικών»
 1. Μεταφορά ποσού 3000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 70-6117.με τίτλο «Αμοιβή ναυαγοσώστη»
 1. Μεταφορά ποσού 25.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20-6263.001. με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων καθαριότητας»
 1. Μεταφορά ποσού 20.000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20-6277.001. με τίτλο «Απολυμάνσεις-απεντομώσεις κοιν.κτιρίων -κοιν.χώρων»
 1. Μεταφορά ποσού 1392,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. -8113.009. με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων»
 1. Μεταφορά ποσού 15000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 00-6824.004. με τίτλο «Δαπάνη Πιστοποίησης Δήμου σαν τελικός Αποδέκτης Εργων»
 1. Μεταφορά ποσού 6000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 10-6054. με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού»
 1. Μεταφορά ποσού 17000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 10-6021.με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου»
 1. Μεταφορά ποσού 18000,00 ευρώ στον νέο  Κ.Α. 20-6021.με τίτλο «Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) αορίστου χρόνου»
 1. Μεταφορά ποσού 6000,00 ευρώ στον υφιστάμενο Κ.Α. 20-6054. με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού»
 1. Μεταφορά ποσού 5000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6211. με τίτλο «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλα»
 1. Μεταφορά ποσού 600,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6253.με τίτλο «Ασφάλιστρα λεωφορείου»
 1. Μεταφορά ποσού 5000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6262. με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων σπηλαίου»
 1. Μεταφορά ποσού 1500,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6276. με τίτλο «Δαπάνες εκκένωσης βόθρων».
 1. Μεταφορά ποσού 500,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6321. με τίτλο «Τέλη κυκλοφορίας λεωφορείου».
 1. Μεταφορά ποσού 1500,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6462. με τίτλο «Δημοσίευση προκηρύξεων».
 1. Μεταφορά ποσού 5000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6263. με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λεωφορείου».
 1. Μεταφορά ποσού 500,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6612. με τίτλο «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων».
 1. Μεταφορά ποσού 1500,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6613. με τίτλο «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης ».
 1. – Μεταφορά ποσού 6000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6641. με τίτλο     «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων».
 1. Μεταφορά ποσού 2000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6691. με τίτλο «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων».
 1. Μεταφορά ποσού 8000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6116.001. με τίτλο «Αμοιβή εισπράκτορα λεωφορείου».
 1. Μεταφορά ποσού 4000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6116.002. με τίτλο «Αμοιβή εισπράκτορα σπηλαίου».
 1. Μεταφορά ποσού 4000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6116.003. με τίτλο «Αμοιβή φύλακα σπηλαίου».
 1. Μεταφορά ποσού 5000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 35-6263. με         τίτλο «Μισθώματα Μηχανημάτων».
 1. Μεταφορά ποσού 3000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 10-6115. με         τίτλο «Αμοιβή ορκωτών Λογιστών».
 1. Μεταφορά ποσού 5000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 30-7323.037. με τίτλο «Χωματουργικές εργασίες».
 1. Μεταφορά ποσού 5000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 20-6671 με τίτλο «Ανταλλακτικά μεταφορικών μεσών».
 1. Μεταφορά ποσού 25000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 30-7323.016 με τίτλο «Αποκατάσταση κεντρικού οδικού δικτύου».
 1. Μεταφορά ποσού 15000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 30-7323.004 με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για αποκαταστάσεις οδικού δικτύου».
 1. Μεταφορά ποσού 5000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 30-7412.006 με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης οδικού δικτύου».
 1. Μεταφορά ποσού 20000,00 ευρώ στον νέο Κ.Α. 15-6471 με τίτλο «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 47/2011