ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

22 Οκτωβρίου, 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2015, οι Δήμαρχοι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων κ. Εμ. Μαργαρίτης, Πάρου κ. Μ. Κωβαίος, και Αντιπάρου κ. Αν. Φαρούπος, συναντήθηκαν και συζήτησαν τις δυνατότητες και προοπτικές συνεργασίας των τριών δήμων στο επίπεδο της αναπτυξιακής στρατηγικής με στοχευμένα έργα και δράσεις, καθώς και τους τρόπους και τα μέσα υλοποίησής της.

Οι τρεις Δήμαρχοι εξέτασαν καταρχήν τα αποτελέσματα της προπαρασκευαστικής πρότασης που εκπόνησε η άτυπη Ομάδα Εργασίας, που συγκροτήθηκε με στελέχη των τριών δήμων τον Αύγουστο 2015, η οποία:

– κατέγραψε και ανέλυσε τα στοιχεία του τοπικού κεφαλαίου (φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, οικονομικό περιβάλλον / απασχόληση και ανταγωνιστικότητα, και κοινωνικό περιβάλλον), 

– διαπίστωσε ότι η περιοχή παρέμβασης (Νάξος, Πάρος, Αντίπαρος και Μικρές Κυκλάδες) δημιουργεί την απαιτούμενη για την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας “κρίσιμη μάζα”, και διαθέτει επαρκή “συνεκτικότητα” από φυσική, κοινωνική και οικονομική άποψη για τη συγκρότηση σύμπραξης, η οποία εμπεδώνει το αίσθημα της τοπικής ταυτότητας, των κοινών αναγκών και προσδοκιών, και παρέχει τη δυνατότητα πραγματικής συμμετοχής των κοινοτήτων για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής, και

– συνέθεσε μία αρχική πρόταση (περίγραμμα αναπτυξιακής στρατηγικής με ενδεικτικά μέτρα και προσδοκώμενα  αποτελέσματα), την οποία κατέθεσε και παρουσίασε στους τρεις Δημάρχους σε συναντήσεις εργασίας στο Δημαρχείο Πάρου στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2015.

Η πρόταση της Ομάδα Εργασίας αφορά τη συγκρότηση διαδημοτικής τοπικής σύμπραξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης και πολυτομεακής αναπτυξιακής στρατηγικής, με προσέγγιση τύπου LEADER, η οποία στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020 περιγράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως “Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤΟΚ / CLLD)”.

Για την προετοιμασία και κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης, καθώς και την εφαρμογή των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης προβλέπεται η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της σύμπραξης με συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη χρήση των Ευρωπαϊκών Διαρθωτικών & Επενδυτικών Ταμείων (Ε.Δ.Ε.Τ.).

Η μεθοδολογία ΤΑΠΤΟΚ / CLLD υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ανάγκες και τη δυναμική, με βασικές προϋποθέσεις:

– την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, και τη διεξαγωγή διαδικασιών διαβούλευσης με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των κοινοτήτων,

– τη δημιουργία τοπικής δομής, της Ομάδας Τοπικής Δράσης, η οποία θα προσδιορίσει και θα υλοποιήσει τη στρατηγική και τη διαχείριση των χρηματοδοτικών πόρων,

– τη χρήση καινοτόμων δράσεων,

– τη δικτύωση και συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτικών κοινωνικο-οικονομικών φορέων στην περιοχή παρέμβασης.

Ο θεματικός στόχος, ο οποίος προκρίνεται στην παρούσα φάση ως βασική κατεύθυνση της αναπτυξιακής στρατηγικής στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος και η Προώθηση της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων, και τα προτεινόμενα μέτρα χωρικής ανάπτυξης θα τεθούν υπόψη της τοπικής δομής σύμπραξης προς αξιολόγηση και κατάρτιση του Σχεδίου Δράσης.

Για την εφαρμογή της τοπικής αναπτυξιακής στρατηγικής, η Ομάδα Εργασίας προτείνει τη δημιουργία  μίας νέας διαδημοτικής νομικής οντότητας, με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατά το άρθρο 101 του Ν. 3852/2010. Το νέο νομικό πρόσωπο θα υποστηρίζει ευρύτερους αναπτυξιακούς τοπικούς στόχους με αξιοποίηση κοινοτικών ή εθνικών πόρων, όπως:

• την αντιμετώπιση των διαδημοτικών προβλημάτων της περιοχής στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης,

• την προώθηση και διεύρυνση της διαδημοτικής συνεργασίας,

• τη δημιουργία συνεκτικής τοπικής αναπτυξιακής πολιτικής,

• την αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής ύφεσης -σε τοπικό επίπεδο- και την καταπολέμηση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης,

• την από κοινού συμμετοχή σε διευρωπαϊκά δίκτυα πόλεων και νησιών, κλπ.

Οι Δήμαρχοι Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, και Αντιπάρου, συμφωνούν και ανακοινώνουν στην τοπική κοινωνία την ανάληψη της κοινής πρωτοβουλίας που θα αφορά:

– τη συγκρότηση διαδημοτικής τοπικής σύμπραξης για το σχεδιασμό και την εφαρμογή ολοκληρωμένης αναπτυξιακής στρατηγικής, με άμεσο στόχο την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης με τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων και τη χρηματοδότηση από  τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (Ε.Δ.Ε.Τ.), και

– τη σύσταση διαδημοτικού δικτύου (με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), η οποία θα εκπροσωπεί τους τοπικούς 

– εταίρους σε σχέση με την προαναφερθείσα σύμπραξη, αλλά θα διαθέτει και τη διαχειριστική ικανότητα ωρίμανσης και υλοποίησης και άλλων αναπτυξιακών έργων και δράσεων στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων που κατά περίπτωση θα συνάπτονται.

Τα Δημοτικά Συμβούλια των τριών Δήμων στα οποία θα κατατεθεί άμεσα η σχετική εισήγηση, καλούνται να εγκρίνουν  και υποστηρίξουν την κοινή πρωτοβουλία και τις ενέργειες για την υλοποίησή της.

Εκ  του ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ