ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

7 Νοεμβρίου, 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ

Από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου γίνονται γνωστά τα παρακάτω:

Με το άρθρο 24 του νόμου 4304/2014 (ΦΕΚ Α’ 234/23-10-2014) δόθηκε παράταση στη δυνατότητα ρύθμισης και καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Δήμους, που είχε αρχικά χορηγηθεί με το άρθρο 51 του νόμου 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄ 93 /14-4-2014) και που η προθεσμία υποβολής αιτήσεων έληξε στις 14/08/2014, ως εξής:

(Α) Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 31/12/2009, με την υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3801/2009:

-Με εφάπαξ εξόφληση, με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα και έκπτωση 10% επί της αρχικής οφειλής

-Με τμηματική εξόφληση, μέχρι 24 δόσεις (όχι μικρότερες από € 150,00) μεαπαλλαγή από τις προσαυξήσεις και τα πρόστιμα.

(Β) Για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 01/01/2010 μέχρι και 30/10//2014:

– Με εφάπαξ εξόφληση, με απαλλαγή κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και τα πρόστιμα

– Με εξόφληση με δόσεις:

-για οφειλές έως € 5000,00 σε24 δόσεις (όχι μικρότερες από € 100,00), με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων κατά ποσοστό 80%

-για οφειλές από € 5.000,01 έως € 10.000,00 σε 48 δόσεις με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων κατά ποσοστό 50%

-για οφειλές από 10.000,01 έως 20.000,00 σε 72 δόσεις, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων κατά ποσοστό 30%

-για οφειλές από 20.000,01 και πάνω, σε 100 δόσεις, με απαλλαγή των προσαυξήσεων και των προστίμων κατά ποσοστό 10%.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 30/10/2014, συμπεριλαμβανομένων των μισθωμάτων, με τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, τόκους υπερημερίας, ή τυχόν προβλεπόμενες λοιπές ρήτρες που τις επιβαρύνουν μέχρι την ημερομηνία αυτή, χωρίς δικαίωμα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση μέρους αυτών.

Σημειώνεται ότι στην παρούσα ρύθμιση, εκτός των άλλων, περιλαμβάνονται και οι περιπτώσεις προστίμων αυθαίρετης χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται στον οικείο Δήμο, το αργότερο έως τις 30/11/2014.Για την υπαγωγή στη ρύθμιση το αίτημα εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, η οποία αποφαίνεται μετά από σχετική εισήγηση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η εξόφληση ή η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση και σε περίπτωση μη καταβολής τους η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα, μη επιτρεπομένης της υποβολής νέας αίτησης. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

Είναι δυνατή η καταβολή των οφειλών σε λιγότερες των προβλεπόμενων δόσεων ύστερα από σχετική αίτηση του οφειλέτη. Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσεςπλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων και επιβαρύνονται με προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, οι οποίες υπολογίζονται με βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, πλέον οχτώ εκατοστιαίων μονάδων ετησίως υπολογισμένο (8,25%), το οποίο και παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης.

Η καθυστέρηση πληρωμής μιας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με προσαύξηση δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Η δόση αυτή με την αναλογούσα προσαύξηση πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης.

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:

-δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,

-καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μήνα,

-δεν είναι ενήμερος στις οφειλές του από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι οφειλέτες μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εσόδων του Δήμου Αντιπάρου (τηλ. 2284061570, 2284061753)

Τέλος, παρακαλούνται οι δημότες που δεν έχουν δηλώσει το Α.Φ.Μ. τους στο Τμήμα Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας, να το δηλώσουν άμεσα στους ανωτέρω υπαλλήλους.