Ανακοίνωση του Δήμου Αντιπάρου για την πρόσληψη με σύμβαση Εργασίας ιδ.δικαίου ορισμένου χρόνου.

11 Μαΐου, 2011

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

14/04/2011

Αριθμ. Πρωτ.: 1225

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 01/2011

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Δήμος Αντιπάρου

Έχοντας υπόψη:

1.

και ισχύουν.

Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του

άρθρου 6 του Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών

ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.

Την υπ΄αριθμ. 32/28-2-2011 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Αντιπάρου.

Την υπ΄αριθμ.2581/24-3-2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 674/17-5-1999) όπως

τροποποιήθηκε (ΦΕΚ 1794/Β/6-12-2004), (ΦΕΚ 1453/Β/10-8-2007) &

(ΦΕΚ 833/Β/9-5-2008).

101 Δήμος Αντιπάρου Αντίπαρος ΔΕ Οδηγός

Απορριμματοφόρου 8μήνες 1

102 Δήμος Αντιπάρου Αντίπαρος ΥΕ Εργάτες

Καθαριότητας 8μήνες 3

103 Δήμος Αντιπάρου Αντίπαρος ΥΕ Εργάτης Ύδρευσης 8μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων: (α) Τεχνικού

α)

Αυτοκινήτων Οχημάτων ή (β) Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή

Πτυχίο Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων

Αυτοκινήτου ή

Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών

Αυτοκινήτων ή

Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας

Μηχανών Αυτοκινήτου ή

Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη

Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή:

– Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή

– Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ΤΕΕ ή

-Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ΤΕΣ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή

– Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983

ή

– Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ΙΕΚ ή

άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής,

αντίστοιχης ειδικότητας.

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους

απαιτείται

ακολουθούν).

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω

προσόντα)

Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιαςτης ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής .

Εκπαίδευσης

) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας, και, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους

απαιτείται

ακολουθούν).

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω

προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, μετά την

απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου .

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας και, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που

γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) για όσους

απαιτείται

ακολουθούν).

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Γ΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

(Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους με τα ανωτέρω

προσόντα)

Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου

γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980

απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος

κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος

Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του

άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της

αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών, μετά την

απόκτηση της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου.

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας, και

, σύμφωνα με τις Συμπληρωματικές Διευκρινίσεις που

ακολουθούν).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ (σύμφωνα με την απαιτούμενη

κατά τα ανωτέρω άδεια οδήγησης αυτοκινήτου)

Υποψήφιοι οι οποίοι απέκτησαν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου της

κατηγορίας Γ΄ από την 10η Σεπτεμβρίου 2009 και μετά απαιτείται να

προσκομίσουν πλέον της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου και, σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/18.6.2008 τ.

Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) μεταφοράς

εμπορευμάτων

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

Α΄). Σύμφωνα με το ίδιο π.δ. όσοι υποψήφιοι απέκτησαν την ανωτέρω

άδεια οδήγησης μέχρι και την 9η Σεπτεμβρίου 2009 εξαιρούνται από

την υποβολή του ανωτέρω πιστοποιητικού μέχρι και την 9η

Σεπτεμβρίου 2014 την επομένη της οποίας απαιτείται το ανωτέρω

πιστοποιητικό.

Προκειμένου για την απόδειξη κατοχής του Πιστοποιητικού

Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) απαιτείται :

η κατοχή Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο

να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται από την Υπηρεσία

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. στην περιοχή της

οποία βρίσκεται η κατοικία του ενδιαφερομένου.

η καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης

του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα σε μία ή

περισσότερες εκ των κατηγοριών ή υποκατηγοριών που

κατέχει ο υποψήφιος και απαιτούνται από την ανακοίνωση.

Σε περίπτωση που η υπηρεσία Μεταφορών και

Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης δεν έχειο υποψήφιος προκειμένου να γίνει

προχωρήσει στη συγκρότηση επιτροπής για τις εξετάσεις του

ανωτέρω πιστοποιητικού (ΠΕΙ),

δεκτός για τη θέση του ΟΔΗΓΟΥ της συγκεκριμένης ανακοίνωσης, πρέπειαπαραιτήτως σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας αυτής,

να προσκομίσει

στο οποίο να αναφέρεται η αδυναμία έκδοσης του ανωτέρω

πιστοποιητικού εξ’ αφορμής της μη συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής.

Για τις άδειες οδήγησης αυτοκινήτων, όταν δεν προκύπτει η ημερομηνία

της αρχικής κτήσης, της κατά την ανακοίνωση απαιτούμενης άδειας, αλλά

μόνο η ημερομηνία λήξης της άδειας ή τυχόν πρόσφατης θεώρησης,

πρέπει οι υποψήφιοι να συνυποβάλουν και σχετική βεβαίωση της οικείας

υπηρεσίας συγκοινωνιών.

Σε περίπτωση αδυναμίας της αρμόδιας υπηρεσίας να χορηγήσει την

βεβαίωση αυτή, λόγω καταστροφής ή φθοράς των αρχείων της, αρκεί :

 η προσκόμιση της βεβαίωσης της υπηρεσίας αυτής στην οποία να

αναφέρεται ο λόγος αδυναμίας καθώς και

 η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης κατά το άρθρο 8 του

ν.1599/1986 του υποψηφίου στην οποία να δηλώνει την ακριβή

ημερομηνία αρχικής κτήσης της κατηγορίας επαγγελματικής άδειας

οδήγησης που ζητείται από την προκήρυξη.

Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι κάτοχοι επαγγελματικής άδειας

οδήγησης αλλοδαπής, για να γίνουν δεκτοί πρέπει να προσκομίσουν

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών «περί

ισοδυναμίας και αντιστοιχίας της άδειας οδήγησης αλλοδαπής με τις

επαγγελματικές άδειες οδήγησης ημεδαπής».

102 & 103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως

65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο

ΑΣΕΠ

εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την

υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη

συστημένη επιστολή

διεύθυνση: Δήμος Αντιπάρου, Τ.Κ. 844 00 Αντίπαρος, απευθύνοντάς την στο

Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Παλαιολόγου Άννας (τηλ. επικοινωνίας:

22840-61570). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το

εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο

φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην

αίτηση των υποψηφίων.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίαςπροσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών

μόνο κατηγορίας

κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται

αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και

του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση,και συγκεκριμένα κατηγοριών ΔΕ καιεπιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέσεις

σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών

ΥΕ

κατηγορίας ΔΕ που μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο

υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας ΥΕ. Στην περίπτωση

αυτή ο υποψήφιος της ΥΕ κατηγορίας θα χρησιμοποιήσει μία μόνο αίτηση

στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά προτίμησης το σύνολο των θέσεων

(κατηγοριών ΔΕ και ΥΕ) που επιδιώκει.

(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της

τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της

ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος,

εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις

εφημερίδες.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην

υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ

(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη

διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και

ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΨΘ-Η

(ΣΟΧ)

στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της

διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές  ΑΣΕΠ θα

οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί

θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων 

 Εποχικού (ΣΟΧ).

ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΨΘ-Η

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαγωνισμών Φορέων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες

αποκλεισμό

ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΨΘ-Η

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

είτε

είτε

ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΨΘ-Η

γ) Πιστοποιητικό ΕπαγγελματικήςΙκανότητας (ΠΕΙ) για όσους

απαιτείται

β)

α)

β)

α)

ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΨΘ-Η

β

α)

ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:

β)

ΑΔΑ: 4ΑΘΛΩΨΘ-Η

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη

εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Αντιπάρου που

εδρεύει στην Αντίπαρο, και συγκεκριμένα του εξής, ανά

υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού

ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά

και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια

σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

5.

4.

3.

2.