ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

9 Δεκεμβρίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 12/12 /2022 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Καθορισμός ανταποδοτικών τελών ύδρευσης και αποχέτευσης για το οικονομικό 

                     έτος 2023»

ΘΕΜΑ 2Ο«Καθορισμός ανταποδοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 

                      2023»

ΘΕΜΑ 3ο : «Καθορισμός  τέλους  αιγιαλού και παραλίας για το οικονομικό έτος 2023.»

ΘΕΜΑ 4Ο : «Καθορισμός τέλους Ακαθαρίστων για το οικονομικό έτος 2023.»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Καθορισμός τέλους ελικοδρομίου για το οικονομικό έτος 2023.»

ΘΕΜΑ 6Ο : «Καθορισμός τέλους Παρεπιδημούντων για το οικονομικό έτος 2023.»

ΘΕΜΑ 7ο : «Καθορισμός τέλους Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) για το οικονομικό έτος 2023.»

ΘΕΜΑ 8Ο : «Ανακαθορισμός ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου για το 

                   οικονομικό έτος 2023.»

ΘΕΜΑ 9Ο: «Καθορισμός τέλους Τέλους Κοιμητηρίου για το οικονομικό έτος 2023.»

ΘΕΜΑ 10Ο : «Καθορισμός τέλους για τη χρήση των Κοινοχρήστων Χώρων για το οικονομικό έτος 

                    2023

ΘΕΜΑ 11Ο :Τροποποίηση του Σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης Μεταξύ«Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ»

                  και«ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» για την Πράξη«Προμήθεια και εγκατάσταση 

                      συστήματος Τηλεελέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές 

                      Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 12Ο : «Μετακίνηση Μέλους Επιτροπής Επιλογής για την πρόσληψη Δικηγόρου με έμμισθη 

                     Εντολή στο Δήμο Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, κατόπιν αιτήματος  και 

                   εξειδίκευση των ΚΑ 00-6735 & ΚΑ 00-6736.003 »

                                                                  Ο Πρόεδρος

                                                        Φαρούπος Αναστάσιος