ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

2 Οκτωβρίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 04/10/2023 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : «Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών για την συλλογή και μεταφορά 

                     στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών του Δήμου Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 2Ο : «Λήψη απόφασης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λειτουργίας, 

                     εργασίες ταφών – εκταφών του Δημοτικού Κοιμητηρίου Αντιπάρου ».

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών 

                     συμμετοχής και τεχνικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

                    «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πλωτών προβλητών για τον 

                     ελλιμενισμό σκαφών στο Λιμένα Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 4Ο : Αποδοχή  της υπ.αριθμ. 3145/1-10-2023 γνωμοδότησης για την άσκηση 

                    έφεσης κατά της υπ’ αριθμόν 130ΤΜ/2023 Απόφασης του Μονομελούς  

                    Πρωτοδικείου Σύρου .

                                                                 Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος