ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

27 Μαρτίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την …31/3 /2023 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1ο : Αποδοχή ποσού για  την «Κατασκευή, επισκευή , συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ.

ΘΕΜΑ 2Ο : «Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης χρήσης ενός αγροτεμαχίου εκτος σχεδίου που βρίσκεται στην Αντίπαρο, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δημόσιος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων χωρίς αντάλλαγμα.

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση επιχορήγησης πολιτιστικών συλλόγων, κατόπιν αιτήματος  και εξειδίκευση του ΚΑ 00-6736.003 »

               Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος