ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

27 Ιουλίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου
Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 31 Ιουλίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα
8.30 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:


1) Έγκριση 3ης αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 του Δήμου Αντιπάρου


2) Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β ́ τρίμηνο οικονομικού έτους
2023


3) Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διαγραφή ή μη χρεών οφειλετών από
βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου Αντιπάρου


4) Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου για το διδακτικό έτος 2023 -2024


5) Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
του έργου “Κατασκευή χώρου στάθμευσης Δήμου Αντιπάρου” αναδόχου Κ.ΑΔΑΜΙΔΗΣ – ΒΡ. ΣΤΕΦΑΣ ΟΕ. 6) Αίτημα παράτασης της διάρκειας υλοποίησης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών “Υπηρεσίες Συμβούλου για την υποβολή φακέλου χρηματοδότησης στην πρόσκληση
“Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ” (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:6039) (ΑΔΑΜ:
22SYMV011881455 2022-12-22)


7) Συγκρότηση επιτροπής καθορισμού και ελέγχου παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού &
παραλίας Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2023


8)Μετάθεση χρόνου παράδοσης ως την 31/12/2023 για την ολοκλήρωση της προμήθειας
βυθιζομένων κάδων


9) Έγκριση οικονομικού Απολογισμού Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου
Αντιπάρου έτους 2022


10) Αιτήματα πολιτών για ύδρευση

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Σωτήριος Σκούρτης