ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (παρ.1 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18, και εγκύκ. αρ. 374/ΑΠ 39135/30.05.2022)

18 Φεβρουαρίου, 2023

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου, που θα διεξαχθεί στο κτίριο ΚΕΠ στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30 μμ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023

2) Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Δ΄ τρίμηνο οικονομικού έτους 2022

3) Λήψη απόφασης για την έγκριση προϋπολογισμού της ΚΕΔΑ οικ. έτους 2023

4) Ανάκληση της υπ αρ. 37/2022 ΑΔΣ και εκ νέου λήψη απόφασης στο θέμα «Έγκριση κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων»

5) Ανάκληση της υπ αρ. 38/2022 ΑΔΣ και εκ νέου λήψη απόφασης στο θέμα «Έγκριση Κανονισμού Κοιμητηρίου»

6) Συγκρότηση επιτροπών για την παρακολούθηση και παραλαβή συμβάσεων προμηθειών και παραλαβής Υπηρεσιών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2023

7) Συγκρότηση επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2023 βάσει του Ν.4412/2016

8) Ορισμός επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Δήμου Αντιπάρου

9) Ορισμός επιτροπής ετήσιας κατάρτισης μητρώου αρρένων Δήμου Αντιπάρου

10) Διαγραφή χρεών

11) Λήψη απόφασης για την αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου «ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ» αναδόχου ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ

12) Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των αδελφοποιημένων Δήμων ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ και ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ καθώς και των όρων αυτής, με αντικείμενο την τεχνική και διοικητική υποστήριξη, του Δήμου
Αντιπάρου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Τρικκαίων σε σχέση με τις διαδικασίες εκπόνησης της τεχνικής μελέτης, προετοιμασίας του φακέλου Δημόσιας Σύμβασης, εκτέλεσης της δημοπράτησης και αποτελεσματικής ολοκλήρωσης – παραλαβή του αντικειμένου της προμήθειας του αδελφού Δήμου Αντιπάρου
με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΗΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ». Παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Τρικκαίων για την υπογραφή της.

13) Επιβεβαίωση ορθότητας αιτήματος προγραμματισμού και καθορισμός ειδικοτήτων και πρόσθετων προσόντων για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού κατόπιν έγκρισης προσλήψεων στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2023 σύμφωνα με το υπ.αρ. πρωτ. 10119/8-2-2023 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Σωτήριος Σκούρτης