ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΩΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ