ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

21 Νοεμβρίου, 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                 Αντίπαρος 18/11/2022

         ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                     Αριθ. Πρωτ:3278

Τ.Κ 84007

                                                                                                    ΠΡΟΣ:

                                                                                         Αποδέκτες (όπως ο πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 25/11 /2022 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : «Αποδοχή Ένταξης  πράξης « Έργα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου                     

                    Αντιπάρου» με  Κωδικό ΟΠΣ 5056570 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο 

                    Αιγαίο 2014-2020»

ΘΕΜΑ 2Ο  :Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης            

                    Οικισμού Αγίου  Γεωργίου Αντιπάρου (Α΄ Φάση)» με Κωδικό ΟΠΣ 5056527 στο 

                   Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 

                   Ανάπτυξη 2014- 2020»

ΘΕΜΑ 3Ο : «Αποδοχή ποσού για την «Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 

                     καθαριότητας με σχέση ΙΔΟΧ στις  Σχολικές μονάδες της χώρας  για το 

                     διδακτικό έτος 2022-2023.»

ΘΕΜΑ 4Ο : « Αποδοχή 4ου και 5ου   παραδοτέου από την εταιρεία «Αιγαίου Solutions A.E.  

                    για την  υλοποίηση του υποέργου: «Ψηφιακή εφαρμογή» της πράξης 

                    «Ψηφιακή εφαρμογή για την ανάδειξη της φυσικής, γεωλογικής και 

                    πολιτιστικής   κληρονομιάς της υπαίθρου της Αντιπάρου»

ΘΕΜΑ 5Ο : «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Γ΄ τρίμηνο 

                      οικονομικού έτους 2022.»

ΘΕΜΑ 6Ο : «’Εγκριση σχεδίου για την Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου 

                    Αντιπάρου και «Αειφόροι Νήσοι Α.Ε.-Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής 

                    Αυτοδιοίκησης για την πράξη :“Εκπόνηση απαραίτητων μελετών, 

                    δημοπράτηση και επίβλεψη έργων οδοποιίας Δήμου Αντιπάρου».

ΘΕΜΑ 7Ο : «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών –  καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτής 

                     ηλεκτρονικής διαδικασίας κάτω των ορίων για τις «Εργασίες συντήρησης και 

                     λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Αντιπάρου (χρήση 2022-

                     2023)», συνολικού προϋπολογισμού  74.400,00€, συμπ/νου του ΦΠΑ»

ΘΕΜΑ 8Ο « Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή                      

                     πρόσκαιρων  αναγκών»

ΘΕΜΑ 9Ο : « Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης- σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203       

                     του ν. 4555/2018- από τον Κ.Α. 00-6495.002 με τίτλο   «Λοιπές Δαπάνες » από τον 

                Κ.Α. 00-6434.001 με τίτλο  «Λοιπές Δαπάνες Δημοσίων Σχέσεων» του        

                προϋπολογισμού  2022  . 

ΘΕΜΑ 10: «Σύνταξη 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022»

ΘΕΜΑ 11Ο :  «Διαγραφή Χρεών Ύδρευσης.»

                                                                  Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος