«Οριστικά αποτελέσματα Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ελέγχου &
Αξιολόγησης Αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών και την παραχώρηση
θέσεων στο στάσιμο εμπόριο, κατόπιν έκδοσης της υπ’ αριθμ.
3221/10-10-2023 Προκήρυξης (ΑΔΑ 6Κ60ΩΨΘ-Ζ6Τ KAI ID 189)»