ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

5 Απριλίου, 2023

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 Αίτηση


Στην αίτηση αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του
αιτούντος, το είδος της επιχείρησης και τα στοιχεία της, τα χαρακτηριστικά του
αιτούμενου προς χρήση χώρου (θέση, έκταση κ.λπ.).


 Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίησης

 Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη, διαχειριστή, ενοικιαστή όμορου κτίσματος για
έγκριση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων του ΚΥΕ στην πρόσοψη αυτού,
θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.


 Δημοτική Ενημερότητα


 Καταστατικό της εταιρείας εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο


 Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη μορφή το οποίο θα περιλαμβάνει:
αποτύπωση όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα όμορα κτίρια σε
περίπτωση κατάληψης χώρου μπροστά από αυτά, το μήκος της πρόσοψης του
ακινήτου, η θέση, οι διαστάσεις και το εμβαδόν του αιτούμενου χώρου
κατάληψης και το εναπομείναν πλάτος της οδού (το οποίο πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσο με 1,50 μ για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση
πεζών).

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της εξυπηρέτησης του κοινού απομακρυσμένα, τυχόν αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [email protected]