5 Απριλίου, 2023

ΛΟΓΩ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΚΑΝΟΥΝ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΕΓΚΑΙΡΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

 Αίτηση


Στην αίτηση αναγράφονται, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του
αιτούντος, το είδος της επιχείρησης και τα στοιχεία της, τα χαρακτηριστικά του
αιτούμενου προς χρήση χώρου (θέση, έκταση κ.λπ.).


 Φωτοαντίγραφο άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος ή γνωστοποίησης

 Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη, διαχειριστή, ενοικιαστή όμορου κτίσματος για
έγκριση ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων του ΚΥΕ στην πρόσοψη αυτού,
θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής.


 Δημοτική Ενημερότητα


 Καταστατικό της εταιρείας εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο


 Σχεδιάγραμμα μηχανικού σε έντυπη μορφή το οποίο θα περιλαμβάνει:
αποτύπωση όπου απεικονίζεται η θέση του καταστήματος, τα όμορα κτίρια σε
περίπτωση κατάληψης χώρου μπροστά από αυτά, το μήκος της πρόσοψης του
ακινήτου, η θέση, οι διαστάσεις και το εμβαδόν του αιτούμενου χώρου
κατάληψης και το εναπομείναν πλάτος της οδού (το οποίο πρέπει να είναι
τουλάχιστον ίσο με 1,50 μ για να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη διέλευση
πεζών).

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της εξυπηρέτησης του κοινού απομακρυσμένα, τυχόν αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: [email protected]