«Κανονισμός Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών
εκτάσεων».