Ενημερώση για τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να λάβουν άδεια χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το 2024

11 Μαρτίου, 2024

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Αίτηση (χορηγείται από τον Δήμο)

-Σχεδιάγραμμα κάτοψης του χώρου υπογεγραμμένο από μηχανικό

-Άδεια λειτουργίας καταστήματος

-Βεβαίωση Δημοτικής ενημερότητας

-Παλαιά άδεια

Σημειώνεται ότι, δεδομένης της εξυπηρέτησης του κοινού και απομακρυσμένα, τυχόν αιτήσεις και δικαιολογητικά που αφορούν τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστων χώρων θα υποβάλλονται και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση:

[email protected]