Διαβούλευση επί του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) Δήμου Αντιπάρου

25 Μαΐου, 2023

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την διαβούλευση της επικαιροποίησης της μελέτης «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Αντιπάρου».

Το παρόν σχέδιο το οποίο συντάχθηκε σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) καθώς και το υπό διαβούλευση ΠΕΣΔΑ της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στοχεύει στην κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Αντιπάρου το οποίο περιλαμβάνει την εφαρμογή προγραμμάτων για τη βελτιστοποίηση του συστήματος συλλογής, τον περιορισμό της παραγωγής αποβλήτων, την διαλογή στην πηγή,  την ανακύκλωση των διαχωρισθέντων υλικών, την εφαρμογή συστημάτων μεταφόρτωσης για την αύξηση  της οικονομικής αποδοτικότητας του συστήματος, τη χρήση μεθόδων επεξεργασίας με στόχο την αξιοποίηση ή την επαναχρησιμοποίηση των υλικών, τη διάθεση του τελικού υπολείμματος σε χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤ) Πάρου και τέλος στοχευμένες δράσεις ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αντιπάρου έχει αναρτηθεί από τις 26/05/2023 σε δημόσια διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Δήμου Αντιπάρου (www.antiparos.gr).

Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε να διατυπώσετε τις απόψεις, προτάσεις και επισημάνσεις σας επί της επικαιροποίησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Αντιπάρου μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Δήμου Αντιπάρου: [email protected] ή εγγράφως προς τον Δήμο Αντιπάρου, μέχρι την Κυριακή 17/06/2023.