Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την μίσθωση Ακινήτου .

19 Μαρτίου, 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                               

Αριθμ. Πρωτοκ.744

Ημερομηνία:19/03/2013

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας

για την μίσθωση Ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣΠροκηρύσσει δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για Δημοτικά Ιατρεία. Το ακίνητο πρέπει να έχει έκταση 100 τ.μ. , να βρίσκεται εντός του οικισμού Αντιπάρου, να είναι ισόγειο και να παρέχει τη δυνατότητα απρόσκοπτης πρόσβασης ΑΜΕΑ, να έχει ιδιωτικό χώρο στάθμευσης, να είναι κατάλληλο για τη χρήση του ως δημοτικό ιατρείο, να έχει πρόσωπο σε κεντρική οδό , να μην έχει πολεοδομικές παραβάσεις ή ( εφόσον υφίστανται) να έχουν ρυθμιστεί με τη διαδικασία του Ν. 4014/2011 και να υφίσταται υπεύθυνη δήλωση πολιτικού μηχανικού για την στατικότητά του.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, έως την Τετάρτη 10 Απριλίου 2013.Οι προσφορές ενδιαφέροντος αποστέλλονται στην αρμόδια δημοτική υπηρεσία, στη διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω, και παραδίδονται στη συνέχεια στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ 270/81, η οποία με επιτόπιο έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότατος των προσφερόμενων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της οικείας διακηρύξεως, συντασσόμενης σχετικής εκθέσεως, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ακινήτου τινός αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση.Μαζί με την προσφορά πρέπει να κατατεθεί και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται στο πόσο ίσο με 5% επί της ετήσιας προσφοράς.Η Δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα στις 22 Απριλίου ημέρα Δευτέρα και ώρα από 09:00 έως 10:00Σε περίπτωση που δεν παρουσιασθεί μειοδότης, η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 29 Απριλίου Ημέρα Δευτέρα από ώρα 09:00 έως 10:00 χωρίς να απαιτείται εκ νέου δημοσίευση περιληπτικής διακήρυξης.Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο του Δήμου Αντιπάρου , Διεύθυνση Αντίπαρος τ.κ.84007 Τηλέφωνο 22840-28261Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ