ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – Πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων παραλιών .

20 Ιουλίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΤ.Κ 84007                                     ΤΗΛ.2284061570                              ΦΑΞ.2284061218
Ημερ. 16 /07/2012Αρ.Πρωτ.2831

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου ανακοινώνει ότι:

Θα γίνει πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκμίσθωσης τμημάτων :

  • Πρώτη Ψαραλυκή.
  • Δεύτερη Ψαραλυκή
  • Βαθύ Βόλο Αγίου Γεωργίου
  • Γλυφά
  • Άγιο Σπυρίδωνα

Με τους κάτωθι όρους και διατυπώσεις:

  • Η δημοπρασίας θα γίνει στα γραφεία του Δήμου την Παρασκευή 20 Ιουλίου έτους 2012 και ώρα 11:00 π.μ ενώπιον της κατά νόμο επιτροπής η οποία ορίστηκε με την υπ αριθ. 42/12-07-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
  • Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 52,00 € για τις παραλίες , πρώτη , δεύτερη Ψαραλυκή και Βαθύ Βόλο Αγίου Γεωργίου ενώ για Γλυφά και Άγιο Σπυρίδωνα 30,00 ευρώ το τ.μ.
  • Για να γίνει δεκτός κάποιος στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει γραμμάτιο κατάθεσης του ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού ίσο με το 1/5 του ελάχιστου ορίου της πρώτης προσφοράς.
  • Για περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ