Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

19 Ιουλίου, 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΟΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΔΗΜΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ Αντίπαρος 19.07.2012
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΤΚ 84007 Αρ. Πρωτ. 9
ΤΗΛ. 22840.61570
ΦΑΞ 22840.28261

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Αντιπάρου ύστερα από την υπ’ αριθ. 15/2012 απόφαση του Δ.Σ., ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ
ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Οδηγός Λεωφορείου

1
Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης

Δύο (2) μήνες
Εισπράκτορας Λεωφορείου

2
Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δύο (2) μήνες
Εισπράκτορας Σπηλαίου

1
Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Δύο (2) μήνες

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:
Κυρωμένο Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Κυρωμένο Αντίγραφο του διπλώματος οδήγησης. ( Για τη θέση του Οδηγού)
Κυρωμένο φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού. (Για τις θέσεις των εισπρακτόρων)
Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Κ.Ε.Π. του Δήμου Αντιπάρου και αρμόδιος για την παραλαβή είναι ο υπάλληλος κ. Μήτρου Ευάγγελος κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.Δ.Α.

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ