«Πρόσκληση της Επιτροπής Εμπορίου του Δήμου Αντιπάρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) άδεια ασκήσεως πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος (κινητής καντίνας)»

31 Μαρτίου, 2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                            Ημερομηνία 30/3/2012
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΤΗΛ. 22840.61570
ΦΑΞ 22840.61218

Αρ. Πρωτ. 953


«Πρόσκληση της Επιτροπής Εμπορίου του Δήμου Αντιπάρου για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία (1) άδεια ασκήσεως πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος (κινητής καντίνας)»

Η Επιτροπή Εμπορίου του Δήμου Αντιπάρου που συστάθηκε βάσει της 17/17-02-2012 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αντιπάρου λαμβάνοντας υπόψη:
α) Την 16/27-03-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αντιπάρου «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) άδειας ασκήσεως υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου»
β) Τον Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202‘Α/19-08-2005)
γ) Τον Ν.3852/2010 Πρόγραμμα «Καλλικράτης»

Προκηρύσσει μία (1) άδεια ασκήσεως πλανόδιου υπαίθριου εμπορίου υγειονομικού ενδιαφέροντος (κινητή καντίνα) στα όρια του Δήμου Αντιπάρου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες
2. Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου α) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς, β) ότι δε συνδέεται ο ίδιος ούτε η σύζυγός του ή τα προστατευόμενα τέκνα αυτού, με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση , σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας αυτού.
3. Το εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος.
4. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας.
5. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται, κατά περίπτωση, ότι ο ενδιαφερόμενος ανήκε σε μια από τις κατηγορίες προσώπων του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 9 του άρθρου 1 του Ν.3377/2005 ή οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό.
6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας Δήμου Αντιπάρου.
7. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου.
8. Βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ. περί υποβολής δήλωσης έναρξης-άσκησης επιτηδεύματος.
9. Πιστοποιητικό αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα για την εγγραφή σε αυτόν.
10. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και της άδειας ικανότητας οδηγού του ενδιαφερόμενου.
11. Εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων-ποτών, φωτοαντίγραφο υγείας και βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.
12. Εφόσον πρόκειται για λειτουργία κινητής καντίνας, έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης. Ο ωφέλιμος χώρος πρέπει να είναι 5-10 τμ.
13. Εφόσον πρόκειται για διάθεση οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και αγροτικών προϊόντων, βεβαίωση καταβολής στην οικεία Δ.Ο.Υ. του προβλεπόμενου από το Ν.2214/94 φόρου.
14. Το προβλεπόμενο παράβολο (75€) (πληρώνεται στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου Αντιπάρου).

Ως ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 2η Απριλίου 2012. Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Παρασκευή 6η Απριλίου 2012 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Αντιπάρου. Αιτήσεις που θα κατατεθούν με την διαδικασία ταχυδρομείου ή courier θα γίνονται δεκτές μόνο όταν η πρωτοκόλλησή τους γίνει εντός των παραπάνω ημερών.


Η Πρόεδρος της Επιτροπής,

ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ