«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

28 Ιουλίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 1/8/2022 , ημέρα Δευτέρακαι ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1o : «Σύνταξη 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2022» .

ΘΕΜΑ 2o :«Κατανομή εγκριθείσων ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού μερικής ή /  και 

                     πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας των σχολικών 

                      μονάδων για το διδακτικό έτος 2022-2023.»

ΘΕΜΑ 3o «Έγκριση Τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού για το Β΄ τρίμηνο οικονομικού 

                     έτους 2022.»

ΘΕΜΑ 4o : ««Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας χρήσης  κοινόχρηστων

                   χώρων.»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος