«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)»

7 Απριλίου, 2022

Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 08/4/2022 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ1Ο : «Ορισμός δικηγόρου για τηνπαροχή υπηρεσιών που αφορά,την αντίκρουση της εξώδικης δήλωσης διαμαρτυρίας της εταιρείας ΚΟΝΠΑΛ Ο.Ε.»

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος