ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής» (Άρθρο 75 Ν.3852/10)

22 Μαρτίου, 2022

 Καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα την 24/3/2022 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

ΘΕΜΑ 1Ο : Αποδοχή ποσού που αφορά την «Προμήθεια συστημάτων βυθιζόμενων κάδων (δυο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων χωρητικότητας 5500 λίτρα και δυο συστημάτων βυθιζόμενων κάδων χωρητικότητας 2200 λίτρων).» από το Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση»

ΘΕΜΑ 2Ο :Αποδοχή ποσού που αφορά το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» της δράσης «Σχέδια Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (ΣΦΗΟ) του Πράσινου Ταμείου στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση»

ΘΕΜΑ 3Ο :Αποδοχή ποσού για το έργο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεελεγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών στις υποδομές ύδρευσης Δήμου Αντιπάρου » στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» από το Πρόγραμμα Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΘΕΜΑ 4Ο : «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 

                   Εκπαίδευσης έτους  2021.»

ΘΕΜΑ 5Ο :Διαγραφή Χρεών Ύδρευσης

ΘΕΜΑ 6Ο :Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης 

                   μουσικής – μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του Καλάργυρου Παντελή με 

                   επωνυμία «ΠΑΝΤΕΛΗΣ» ψαροταβέρνα.

ΘΕΜΑ 7Ο : Λήψη Απόφασης περί χορήγησης ή μη προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση ΜΠΑΡ)» «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης» που βρίσκεται στην  περιοχή πέριξ οικισμού Αντιπάρου.

ΘΕΜΑ 8Ο : Αίτημα πολίτη για επανεξέταση της α.π.1154/21-04-2021 αίτησης του. 

Ο Πρόεδρος

Φαρούπος Αναστάσιος