Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2011

2 Νοεμβρίου, 2011

   Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου για το έτος 2011»  

5.Ενεργειακής Στρατηγικής – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».6. Του Ν. 3054/2002 (Φ.Ε.Κ. 230 Α΄), «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλεςδιατάξεις».7. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 514/2006 (Φ.Ε.Κ. 1490 Β΄) «Καύσιμα αυτοκινήτων -Πετρέλαιο κίνησης – Απαιτήσεις και μέθοδοι Δοκιμών.»8. Του Ν. 3548/2007 (Φ.Ε.Κ. 68 Α’), «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων τουΔημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».9. Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς καιλοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικάτεύχη της παρούσας προμήθειας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) καιερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας προμήθειας,έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.Το υπό προμήθεια πετρέλαιο κίνησης για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου πρέπει να είναι ποιότηταςόμοιας με εκείνη πού παράγουν τα κρατικά διυλιστήρια. Ο Δήμος Αντιπάρου διατηρεί το δικαίωμα νααποστέλλει δείγματα από τα καύσιμα στο Γενικό Χημείο του Κράτους (ή άλλο πιστοποποιημένοεργαστήριο) ώστε να ελέγχεται τόσο η ποιότητα όσο και εάν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές.Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Τρίτη 29-11-2011 με ώρα έναρξης παραλαβής των προσφορών την 10:30π.μ. και ώρα λήξης την 11:00π.μ.Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι προμηθευτές που είναι γραμμένοι στο οικείοεπιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση και οπωσδήποτε πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονταιστη διακήρυξη της μελέτης.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της Διακήρυξης στα γραφεία του Δήμου Αντιπάρου, κατάτις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Ταχ. Δ/νση: Αντίπαρος Τ.Κ. 84007, τηλ: 22840-61570, fax: 22840-61218).Αντίπαρος, 01.11.2011-Ο-ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥΤου άρθρου 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α’) «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Μελέτη:

«Προμήθεια πετρελαίου κίνησης για

τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου

για το έτος 2011»

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ Δ. ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: 4/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π3/2011)

Περίληψη διακήρυξης Ανοικτού Διαγωνισμού για την:

«

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό της παρ. 4 του άρθρου 2 της Υ.Α. 11389/93 του

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης DIESEL για τα οχήματα του Δήμου Αντιπάρου για

το έτος 2011 με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη

μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια Δ/νση Εμπορίου την

εκάστοτε ημέρα παράδοσης και έκδοσης του αντίστοιχου δελτίου αποστολής, κατά τα οριζόμενα στο

άρθρο 42 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., σύμφωνα με τα κριτήρια και τις τεχνικές προδιαγραφές

της σχετικής μελέτης (υπ’ αριθμό 4/2011 μελέτη του Δήμου Αντιπάρου).

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται ενδεικτικά σε 46,000.00€ συν 7,360.00€ για ΦΠΑ (16%),

ήτοι συνολικά 53,360.00€ και καλύπτεται από ιδίους πόρους του Δήμου Αντιπάρου.

Η διενέργεια του διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις:

1. Του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.), Υ.Α. 11389/93 του

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Φ.Ε.Κ. 185 Β΄), όπως ισχύει με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων

του Π.Δ. 370/1995 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄), όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από το Π.Δ.

105/2000 (Φ.Ε.Κ. 100 Α΄) και των αντίστοιχων του Π.Δ. 57/2000 (Φ.Ε.Κ. 45 Α) και όπως

ισχύουν σήμερα.

2. Του Ν. 2286/01.01.1995 (Φ.Ε.Κ. 19 Α΄), «Προμήθειες Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις

συναφών θεμάτων».

3. Του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

4. Του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».