Την πρόσληψη ενός ατόμου ναυαγοσώστη για την παραλία Α΄ Ψαραλικής του Δήμου Αντιπάρου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

8 Ιουλίου, 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                             Ημερ.05/07/2011

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ                                                              Αρ.Πρωτ:  3089                        

Τηλ.2284061570

Φαχ.2284061218

Νομός Κυλάδων,Τ.Κ 84007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1)     Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 4 του Ν. 2738/99 ΦΕΚ Α/99 με αντικείμενο την πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπείγουσων ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών διμήνου (2) χρονικής διάρκειας.

2)     Την υπ’ αρ. 32/28-02-2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία κρίνεται απαραίτητη η πρόσληψη ενός ατόμου ναυαγοσώστη για το δίμηνο Ιουλίου – Αυγούστου του 2010

3)     Την υπ΄ αριθμό 23357/16-05-2011 έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Την πρόσληψη ενός ατόμου ναυαγοσώστη για την παραλία Α΄ Ψαραλικής του Δήμου Αντιπάρου με σύμβαση εργασίας Ι.Δ. ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  2. Βεβαίωση κατοικίας
  3. Δήλωση περί ανεργίας
  4. Άδεια – δίπλωμα ναυαγοσώστη

Τα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να τα καταθέσουν στα γραφεία του Δήμου Αντιπάρου από 05-07-11 έως 12/07/11

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου

ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ